پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

مسئول کتابخانه : سرکار خانم نوارباف زاده 

مدرک تحصیلی : کارشنایس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

آدرس پستی : شوشتر - خ شهید رجایی ضلع غربی - دانشکده علوم پزشکی شوشتر- معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی 

پست اللکترونیک : lib_sh@ajums.ac.ir     -    nnavarbaf@gmail.com 

شماره تماس : 36228916-061