پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

افزودن محتوا...

فهرست

مقدمه: 

جستجو: 

Basic search: 

فیلدهای قابل انتخاب: 

:Refine Results

جستجوی نویسنده Author Search: 

Cited reference search( جستجوی استنادی): 

: Advanced Search.

 

مقدمه:
پایگاه Web Of Science (WOS) یک نمایه استنادی است که توسط تامسون رویترز ایجادشده است و جستجو استنادی جامع و همچنین دسترسی به پایگاه داده‌های مختلف را فراهم می‌کند.

این پایگاه استناد در علم را به‌عنوان ارتباط بین اقلام تحقیقات مشابه می‌داند و منجر به تطبیق و یا ارتباط با ادبیات علمی، مانند: مقاله‌ها، مجله‌ها، اجلاس‌ها، چکیده‌ها، و غیره می‌شود، علاوه بر این، ادبیات نشان می‌دهد بیشترین ضریب تأثیر در یک زمینه خاص و یا بیش از یک نظم و انضباط را، می‌توان به‌راحتی از طریق یک نمایه استنادی ایجاد کرد به‌نوعی این پایگاه این امکان را به محقق می‌دهد که به اکثر مطالب و منابع درخواستی خود دسترسی کامل داشته باشد و علاوه بر مطالب علمی با نحوه ارائه موضوع آشنا شود.به‌عنوان‌مثال، نفوذ مقاله را می‌توان بااتصال به تمام مقالات که آن را ذکر کرده‌اند و به آن استناد داده‌اند، تعیین کرد یوجین گارفیلد، "پدر نمایه‌سازی استنادی از ادبیات دانشگاهی " است که راه‌اندازی نمایه استنادی‌ علوم(SCI) توسط او، منجر به ایجاد پایگاه وب آف ساینس شد).

این پایگاه به صورت هفتگی روزآمد می شود. یکی از ویژه گیهای اصلی Web of Science (WOS) پوشش موضوعی کامل آنست که ابزاری مناسب جهت جستجوی اطلاعات در تمامی رشته ها ست .از دیگر ویژه گیهای آن امکان دیدن اطلاعات مراجع هر مقاله است که با محقق پس از جستجوی یک موضوع Related  و Cited به یک زنجیره از مقالات مرتبط دسترسی پیدا می کند که در هیچ بانک اطلاعاتی دیگر این امکان وجود ندارد.

 این پایگاه شامل سه بخش است :  :

: Science Citation Index (SCI)  نمایه استنادی علوم که در زمینه های علوم، پزشکی، کشاورزی، فنی و مهندسی است.

Social Sciences Citation Index : در زمینه علوم اجتماعی است.

Arts & humanities Citation Index : در زمینه هنر و علوم انسانی است.

 
جستجو: 
در صفحه Web of Science گزینه جستجو را داریم . که انواع جستجو در این پایگاه را ارائه میکند .که شرح هرمرحله به تفکیک آورده می شود.

Basic Search

Author Search

Cited Reference Search

Advanced Search

 

 

Basic search:
در این قسمت مي توانید کلید واژه (های) مورد نظر خود را در جعبه هاي جستجو وارد کرده و جستجوي خود را در فیلدهای موضوع (topic )، عنوان(title ) ، نویسنده (author) و ... محدود نمائید. همچنین امکان استفاده از اپراتورهای منطقی (and, not, or) و کاراکترهای جانشین ($, *,؟) در جستجوی شما وجود دارد. شما می توانید در هر درخواست تا 6000 کلمه وارد کنید.

با استفاده از گزینه Add Another Field جعبه های جستجوی دیگری را می توان اضافه کرد.

جستجوی سوابق از شاخص های مهم این پایگاه می باشد. تمام جستجوهای موفق به جدول تاریخچه جستجو وارد می شد.

 

 

فیلدهای قابل انتخاب:
Topic : :در معنی لغوی به معنی موضوع و مبحث اصلی است ولی در اینجا با انتخاب این فیلد، امکان جستجوی واژه مورد نظر شما در عنوان، چکیده و کلیدواژه های مقاله فراهم می شود.

Title : امکان جستجو در عنوان را فراهم می کند.

Author: جستجو بر اساس نام نویسنده امکان پذیر می باشد.

Author identifiers: جستجو بر اساس شناسه های نویسندگان

Group Authors:  امکان جستجو در نام گروه تحقیقاتی خاص فراهم می شود.

Editor: امکان جسجو در نام ویرایشگرفراهم می شود.

Publication name: به معنی نام منبع است و در حقیقت جستجو در مجله و منبع خاصی که مورد نظر است انجام می گیرد.

Conference : می توان با کمک این گزینه جستجو را به کنفرانس خاصی محدود کرد.

Document type: با استفاده از این گزینه می توان بر اساس نوع مدرکی که نیاز داریم جستجو را محدود کرد. مثلا جستجوی خود را به کتاب، مقاله، کنفرانس و ... محدود نمود.

Doi : جستجوبراساس شناسه مقاله را امکان پذیر می کند.

Year published: جستجو بر اساس سال انتشار می باشد.

Address : جستجو براساس وابستگی سازمانی را فراهم می کند.

Organization _ enhanced : مقالاتی از سازمانهارا با انواع نامهای شناسایی پیدا می کند.

Language : جستجو بر اساس نوع زبان . در این جستجو منویی کشویی باز می شود که می توان نوع زبان را مشخص نمود.

Document type: نوع مدرک را می توان از منوی کشویی که در روربویآن قرار دارد انتخاب نمود.

Funding agency: می توان جستجو آژانس سرمایه گذاری انجام داد.

Grant number: جستجو براساس شماره گرنت امکان پذیر می باشد.

: Accession numberجستجو را بر اساس شماره مسلسل می توان انجام داد.

PubMed id  : جسجو را می توان بر اساس کد مقاله در پایگاه پاب مد انجام داد.

 

نکات قابل توجه :

علامت ذره بینی که در کنار منوی آبشاری انتخاب فیلدها وجود دارد ،به شما امکان می دهد که از فهرست الفبایی (Index ) این پایگاه استفاده کنید.

لازم به ذکر است که این علامت فقط جلوی فیلدهای Author, Group Author  و Publication name  وجود دارد.

 

پس از انتخاب نوع فیلد جستجو و درج کلیدواژه مورد نظر صفحه نتایج نشان داده می شود در این صفحه موارد زیر قابل مشاهده می باشند.

 

 

 

:Refine Results
این بخش که درسمت چپ صفحه نتایج قرار دارد جهت محدود کردن نتایج جستجو به کار می رود ایتم های مختلف آن به شرح زیر می باشند:

Filter results by : این بخش شامل دو قسمت است  

       Highly Cited Field  :  پر استناد ترین ها

       Hot Papers in Field    : مقالات داغ

Publication years: محدود کردن نتایج به به ترتیب سال انتشار (در این قسمت مشخص می کند در هر سال چه تعداد مقاله چاپ شده است).

Web of science categories  : محدود کردن نتایج به زمینه های موضوعی مختلف

Document type: محدود کردن نتایج به نوع مدرک (article ,  review و ....)

organization –enhanhanced: محدود کردن نتایج به سازمانهای تهیه کننده

funding agency: آژانس های سرمایه گذاری

Open access: مقالات با دسترسی آزاد

Authors  : محدود کردن با نام نویسندگان

 

جستجوی نویسنده Author Search:
Author Search   در صفحه جستجو، به شما کمک می کند که در سه مرحله به طور سریع مقالة یک نویسنده در این مجموعه را پیدا کنید.

 

 

 

در مرحله اول نام نویسنده مورد نظر را وارد کرده و گزینه select research domain را انتخاب می کنیم.

 

 

 

در مرحله دوم رده موضوعی نویسنده را انتخاب کرده و دکمه select organization را انتخاب نمایید.

 

در مرحله سوم  با انتخاب موسسه مورد نظر که نویسنده در آنجا کار می کند و انتخاب گزینه Finish Now ، نتایج جستجوی موردنظر را مشاهده کنید.

 

 

سپس گزینه finish select را انتخاب می کنیم نتایج نشان داده می شوند .

 

 

 

Cited reference search( جستجوی استنادی):
در این قسمت مقالاتی که مورد استناد قرار گرفته اند راجستجو می کند.

برای جستجوبراساس Cited Reference    نام نویسنده کتاب یا مقاله راباید در جعبه  Cited Author تایپ کنید تا براساس آن جستجو انجام شود .برای محدود کردن جستجو در جعبه Work Cited می توانید عنوان مختصر شده مجله یا کتاب ودر جعبه  Cited year  سال  خاص یا محدوده سالی مشخص را تایپ کنید.

 لازم به ذکر است که در زیر این جعبه گزینه ای با عنوان Journal Abbreviation list   وجود دارد که لیست اختصارات مجلات را نشان می دهد.

 

 

 

 

: Advanced Search
جستجوی پیشرفته برای کاربران با تجربه و متبحر است که میخواهند جستجوهای پیچیده و مختلط را با استفاده از فیلدها و ترکیبات آنها انجام دهند . در این قسمت با استفاده از پرانتز و بکاربردن عملگرهای منطقی وبا استفاده از علائم فیلدها فرمول جستجوی خود را  می توانید وارد نمایید.

 

با انتخاب یکی از انواع جستجو و وارد نمودن کلید واژه مورد نظردرفیلدهای مرتبط، نتیجه جستجو را مشاهده می کنید . دراین صفحه عنوان مقالات، نام نویسندگان و منبع آنرا مشاهده می کنید.با انتخاب عنوان هر مقاله می توانید اطلاعات کاملتری از جمله چکیده، ناشر و لینک استنادات (Times Cited  ) را ببینید .در قسمت لینک استنادات شما می توانید مقالاتی را که به آنها استناد کرده اید را نیز ببینید  و به زنجیره ای از مقالات دسترسی پیدا کنید.

در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲﺑﺮايﻣﺸﺎﻫﺪه يﺑﻬﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺟﻮد. ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ Sort By  ﻣﻲ   ﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮرا ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎﻧﻲ از ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺪﻳﻢ ( Latest Date  )، ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ (Times Cited) ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن  (Relevant)، اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه  اول (First Author) ) ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺎﭘﻲ (Source Title) ، ﻳﺎ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر  (Publication Date)، ﻣﺮﺗﺐ کنید. 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort