پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X
Title Publisher  Access  Link Logo
      Clinical Key(Mulimedia)     Elsevier No                https://www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia               
Clinical Key (Guidlin) Elsevier No https://www.clinicalkey.com/#!/browse/guidelines
Primal Picturers   Wolter Kluwer    Yes http://www.studentanatomy.net/
OVID (Multimedia) Wolter Kluwer NO http://ovidsp.tx.ovid.com/

 

                                      به روز رسانی :1399/5/18